Privacy Policy 

Makelaardij Harry Wolfs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Makelaardij Harry Wolfs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Makelaardij Harry Wolfs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in de algemenere zin vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen dan dit via onderstaande contactgegevens:

Makelaardij Harry Wolfs
info@harrywolfs.nl
telefoon: 06-57711599

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Makelaardij Harry Wolfs verwerkt ten behoeve van o.a. de volgende doeleinden:
– het aangaan van bemiddelingsovereenkomst t.b.v. verkoop, aankoop, huur en verhuur van onroerende zaken,
– het aangaan van koopovereenkomsten/verhuurovereenkomsten t.b.v. de verkoop, aankoop en verhuur van onroerende zaken,
– het aangaan van taxatie-opdrachten,
– verwerking van persoonsgegevens van zoekers via inschrijving website
– verwerking van persoonsgegevens van klanten i.v.m. bouwkundige keuring, woningfotografie en/of woningstyling
– verwerking van persoonsgegevens van klanten i.v.m. acquisitie
– verwerking aan derden, zoals internetomgeving van o.a.  www,funda.nl en www.jaap.nl
– het verstrekken van informatie inzake de te koop staande of te koop komende onroerende zaken aan potentiele kopers.

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens van u vragen: naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoon, burgerlijke staat, documenten, kopie geldig legitimatiebewijs met doorhaling van BSN, geldigheidsduur van uw legitimatiebewijs en toekomstig adres verkopende partij.

Verwerking van persoonsgegevens van prospecten.
Persoonsgegevens van prospect en/of geinteresseerden worden door Makelaardij Harry Wolfs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en);
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor de persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling via onze website.
Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Makelaardij Harry Wolfs de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Makelaardij Harry Wolfs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-lobbycontracten en/of geinteresseerden.

Verstrekking aan derden.   
De  gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijks is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij zoals o.a. notarissen, makelaars, taxateurs en fotografen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, hetzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft.

Cookies.
Makelaardij Harry Wolfs maakt bij het aanbieden van haar electronische diensten geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Makelaardij Harry Wolfs maakt geen gebruik van tijdelijke cookies. 

Minderjarigen.
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Binnen de EU.   
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de E.U.

Bewaartermijn.
Makelaardij Harry Wolfs bewaart persoonsgegevens niet langen dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Dit is:
– gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 10 jaar.
– kopie identiteitsbewijs 5 jaar o.b.v. wettelijke verplichting.

Beveiliging.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en hebben de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Makelaardij Harry Wolfs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent je gegevens.
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (op een deel hiervan).  
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijziging.
Makelaardij Harry Wolfs behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijziging op de hoogte bent.

Klachten.
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op et gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact met ons op.